Skontaktuj się z nami: 691-903-100 kontakt@alelakier.pl

Panel logowania
login
hasło
  Rejestracja

Najnowsze produkty

Pasta polerska Koch Heavy Cut H8 1L
Pasta polerska Koch Heavy Cut H8 1L
  Cena: 160,00 zł
Pasta polerska Koch Heavy Cut H8 0,25L
Pasta polerska Koch Heavy Cut H8 0,25L
  Cena: 47,00 zł
Pasta polerska Koch Schlejfpaste 1L
Pasta polerska Koch Schlejfpaste 1L
  Cena: 130,00 zł
Pasta polerska Koch Schlejfpaste 0,25L
Pasta polerska Koch Schlejfpaste 0,25L
  Cena: 37,00 zł
Pasta polerska Koch Antihologram 1L
Pasta polerska Koch Antihologram 1L
  Cena: 150,00 zł
Pasta polerska Koch Antihologram 0,25L
Pasta polerska Koch Antihologram 0,25L
  Cena: 38,00 zł
Podkład epoksydowy 1:1 0,8L + 0,8L
Podkład epoksydowy 1:1 0,8L + 0,8L
  Cena: 73,00 zł
Lakier akrylowy bezbarwny ECO PLUS 2:1 0,5L + utw. 0,25L
Lakier akrylowy bezbarwny ECO PLUS 2:1 0,5L + utw. 0,25L
  Cena: 36,00 zł
S-2000 - podkład akrylowy 5:1 0,5L z utw. szary
S-2000 - podkład akrylowy 5:1 0,5L z utw. szary
  Cena: 21,00 zł

Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne
1.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alelakier.pl
1.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3.  Dostępny pod adresem sklep internetowy www.alelakier.pl prowadzony jest przez:

OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL
UL. STASZICA 207
42-100 Kłobuck
NIP: 9491830358
REGON: 241899070
              KONTO BANKOWE: PKO BP S.A.  41 1020 1664 0000 3202 0536 8958

dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 1.4.  Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres KONTAKT@ALELAKIER.PL , pod numerem telefonu + 48 691 903 100, 609 995 152 (opłata wg cennika właściwego operatora).
 1.5.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cosmostyle.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.6.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.7.  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
1.8.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma OL-MIX zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1.   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.2.   Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
2.3.   Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.cosmostyle.com.pl;
2.4.   Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.alelakier.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
2.5.   Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
2.6.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL,
a KLIENTEM, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
2.7.   Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
2.8.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2.9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1.  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3.3.  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.  OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
    a)  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    b)  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
    c)  dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL .
3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL .
3.6.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
     b)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
     c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL,
    e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1 Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem:
a)    Sieci Internet – www.alelakier.pl – 24h/dobę przez cały rok
b)    E-mail – kontakt@alelakier.pl – 24h/dobę przez cały rok
c)    Telefonicznie – +48 691 903 100 lub 609 995 152 – dni robocze od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00
Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
4.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, należy wejść na stronę internetową www.alelakier.pl, dokonać wyboru towaru, jego ilości czy pojemności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka
4.4 W trakcie składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż Zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje takie jak:
a)    Przedmiot Zamówienia
b)    Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takie wystąpią)
c)    Wybraną metodę płatności
d)    Wybrany sposób dostawy
e)    Dane osobowe, na podstawie których wygenerowany zostanie dokument księgowy – faktura VAT
f)    Dane teleadresowe, na podstawie których zostanie wygenerowany List Przewozowy dla firmy doręczającej przesyłkę
4.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zaakceptowanie złożonego zamówienia.
4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Operatorem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość, która stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

V. Dostawa
5.1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2.  Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.3.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są podane w zakładce „Informacje o dostawie”.
5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

VI. Ceny i metody płatności
6.1.  Ceny Towarów podawane są̨ w złotych polskich i zawierają̨ wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar wybierając formę płatności:
      a)  Przelewem- rezerwujemy towar i po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. Towar zostaje zarezerwowany na 3 dni.
      b)  Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.
      
                         
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1.  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL
UL. STASZICA 207
42-100 Kłobuck
Tel. 691 903 100 lub 609995152
kontakt@alelakier.pl
Pon - Pt  od 9.00 do 17.00


7.2.  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
W przypadku sprzedaży jednego towaru:
Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego towaru.

7.3.   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, bez kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. W przypadku zamówienia powyżej 500 zł przesyłka jest bezpłatna. Jeśli klient dokonuje zwrotu produktów (jednego bądź kilku) to kupujący pokrywa koszty dostawy, która wcześniej była dla niego bezpłatna,  jeśli kwota za pozostałe zakupy nie zwrócone nie będzie przekraczać kwoty 500 zł.

7.6. Jeśli wymieniają Państwo zakupiony produkt na inny to kupujący pokrywa koszty ponownej dostawy wymienianego produktu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1.  OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL UL. STASZICA 207, 42-100 Kłobuck jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@alelakier.pl.           OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3.  OL-MIX nie jest producentem towarów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1.  OL-MIX podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć́ w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2.  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić́ OL-MIX o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego w formie pisemnej bądź mailowo.
9.3.  W reklamacji Klient powinien podać́ swoje imię̨ i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę̨ wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.4.  OL-MIX zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2. Składając zamówienie w sklepie OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu alelakier.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
10.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
10.4.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL a KLIENTEM, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.5.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL a KLIENTEM, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę OL-MIX MICHAŁ MĄDZIEL.

 

O NAS

Zajmujemy się sprzedażą lakierów i materiałów lakierniczych.Naszymi atutami są niskie ceny, profesjonalna obsługa, doskonały kontakt oraz szybka realizacja zleceń.